Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on andmed, mis võimaldavad tuvastada Teie isikut. Isikuandmed ei sisalda anonüümseid ega koondandmeid, näiteks kasutajate koondstatistika, st andmeid, mida ei saa üheselt Teiega seostada. Isikuandmed on näiteks eesnimi, perekonnanimi, sugu, keel, elukoht, sünniaeg, passi number, telefoninumber, sotsiaalmeediaga seotud kontaktandmed, e-posti aadress, rassiline päritolu, poliitilised vaated, haridus, tööalane info, võrguidentifikaatorid, näiteks MAC-aadress ja IP-aadress, küpsised.

Isikuandmete töötlemine

Saidi liikluslab.ee ja kõikide selle alamdomeenide, kaasa arvatud e.liikluslab.ee (edaspidi: saidid) isikuandmete astutav töötleja on Liikluslab Eesti OÜ (registrikood 12190856), asukoht Laki 25–308, Tallinn, tel +372 5780 8891, e-post info@liikluslab.ee.

Saitide külastamine

Kui külastate meie saite, kogume ja talletame automaatselt tehnilist teavet, mis Teie brauser saadab, muu hulgas järgmisi andmeid: IP-aadress, veebileht, millelt suundusite praegusele veebilehele, brauseri ja operatsioonisüsteemi versioonid, HTTP-päringu parameetrid, kasutaja seansiidentifikaator, seadme unikaalne identifikaator, päringuvõltsingu talong (CSRF token). Osa nendest andmetest kogutakse küpsistega.

Me töötleme Teie isikuandmeid, mis on nende tehniliste andmete osa, et tagada saitide stabiilne ja ohutu kasutamine, kaitsta isikuandmeid kadumise, kahjustumise, varguse või volitamata juurdepääsu eest ning vajaduse korral tuvastada seade, mille vahendusel on saidi külastamisel tehtud ebaseaduslikke või pahatahtlikke toiminguid. Töötlemise õiguslik alus on Liikluslab Eesti OÜ õigustatud huvi.

Lisaks töötleme neid andmeid, et tuvastada Liikluslabi e-keskkonna kasutustingimuste (edaspidi: kasutustingimused) rikkumise juhtumid ning vajaduse korral tuvastada rikkumise toime pannud kasutaja ja/või seade, mille vahendusel on tehtud selliseid toiminguid. Töötlemise õiguslik alus on kasutustingimuste täitmine ja Liikluslab Eesti OÜ õigustatud huvi.

Me säilitame ja töötleme kogutud tehnilist teavet kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni, üldjuhul kolm aastat, pärast seda kustutatakse andmed automaatselt.

Facebooki kaudu sisselogimine

Facebooki kaudu sisselogimisel küsime Facebooki kasutaja identifikaatorit, nime ja e-posti aadressi.

Töötleme neid isikuandmeid selleks, et saite isikupärastada, tagada tugiteenuse tõhus toimimine, paluda Teilt tagasisidet, tuletada Teile meelde olulisi sündmusi (näiteks paketi kehtivusaja lõppemist) ja saata Teile maksedokumente. Töötlemise õiguslik alus on kasutustingimuste täitmine ja Liikluslab Eesti OÜ õigustatud huvi. Nende eesmärkide saavutamiseks salvestame ja töötleme ülalnimetatud isikuandmeid seni, kuni Teie konto suletakse. Võite saata taotluse konto sulgemiseks e-posti aadressile info@liikluslab.ee.

Me töötleme neid isikuandmeid ka selleks, et tagada kasutustingimuste täitmine ja tuvastada vajaduse korral isik, kes seda rikkus. Sel eesmärgil lisatakse Teie Facebooki kasutaja identifikaator ja nimi kõigile õppematerjalide joonistele vesimärgina. Töötlemise õiguslik alus on kasutustingimuste täitmine ja Liikluslab Eesti OÜ õigustatud huvi. Selleks säilitame ja töötleme isikuandmeid kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni, üldjuhul kolm aastat pärast konto sulgemist.

Kui andsite selleks oma nõusoleku, töödeldakse Teie e-posti aadressi sõnumite saatmiseks otseturunduse raames. Töötlemise õiguslik alus on Teie nõusolek. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Seda saab teha kasutajaprofiilis (nupp „Reklaam e-postile“), klõpsates e-kirja jaluses vastaval viitel või võttes ühendust klienditoega (info@liikluslab.ee).

Autokooli grupp

Pärast liitumist autokooli grupiga hakkame näitama su nime, perekonnanime ja e-keskkonna kasutamise statistikat sinu teooriaõpetajale. Me töötleme neid isikuandmeid õppeprotsessi lihtsustamiseks ja isikupärastamiseks ning selleks, et võimaldada teooriaeksamite sooritamist e-keskkonnas. Töötlemise õiguslik alus on Liikluslab Eesti OÜ õigustatud huvi. Nende eesmärkide saavutamiseks salvestame ja töötleme isikuandmeid seni, kuni oled liitunud autokooli grupiga. Sa saad igal hetkel autokooli grupist lahkuda.

Meie teenuste eest tasumine

Teenuste eest saab tasuda pangakaardiga. Kaardimakse süsteem nõuab ja töötleb makse tegemiseks vajalikke isikuandmeid. Maksesüsteemi teenuseid osutab EveryPay AS (registrikood 12280690, asukoht Kalasadama 4, 10415 Tallinn) koos pangaga AS SEB Pank (registrikood 10004252, asukoht Tornimäe 2, 15010 Tallinn). Me ise ei säilita ega töötle pangakaardi andmeid, v.a pangakaardi omaniku nimi, mille edastab meile EveryPay AS.

Selleks et täita kasutustingimusi ja vajaduse korral tuvastada neid rikkunud isik, lisame meie teenuste eest tasumiseks kasutatud pangakaardi omaniku nime vesimärgina kõigile õppematerjalide joonistele. Me säilitame ja töötleme isikuandmeid kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni, üldjuhul kolm aastat pärast konto sulgemist. Töötlemise õiguslik alus on kasutustingimuste täitmine ja Liikluslab Eesti OÜ õigustatud huvi.

Me säilitame ning töötleme Teie nime, e-posti aadressi ja meie teenuste eest tasumiseks kasutatud pangakaardi omaniku nime kooskõlas raamatupidamise seaduses ning asjakohastes maksuseadustes sätestatuga. Me säilitame neid andmeid seitse aastat raamatupidamise algdokumendina. Töötlemise õiguslik alus on juriidiliste kohustuste täitmine.

Isikuandmete vastuvõtjad

Isikuandmed edastatakse Liikluslab Eesti OÜ töötajatele, kellel on töökohustuste tõttu vaja neid töödelda.

Kui Liikluslab Eesti OÜ raamatupidamise eest kannab hoolt teenuseosutaja, siis edastatakse isikuandmed teenuseosutajale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste osutajatele, kui see on vajalik saitide funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse DigitalOcean LLC serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse raamistikuga (Privacy Shield).

Juurdepääs isikuandmetele on Liikluslab Eesti OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada saitide kasutamisega seotud tehnilisi küsimusi ja osutada klienditoe teenust.

Liikluslab Eesti OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmed edastatakse Liikluslab Eesti OÜ volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse osutaja ja andmemajutus) Liikluslab Eesti OÜ ja volitatud töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Teie õigused isikuandmete töötlemisel

Teil on järgmised õigused:

Ülaltoodud õiguste teostamiseks võtke ühendust klienditoega (info@liikluslab.ee). Kirjale vastatakse kuu aja jooksul. Mõned isikuandmed võivad jääda pärast kustutamist mõistliku aja vältel varukoopiana alles.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe vahendusel (info@liikluslab.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).