RUS

Liikluslabi e-keskkonna kasutustingimused

Üldinfo

Teenuse osutaja

Liikluslab Baltic OÜ
Registrikood 14812701
Lootsi 11-18, Tallinn
+372 5780 8891
info@liikluslab.ee

E-keskkonnas liikluslab.ee (edaspidi: e-keskkond) saate ligipääsu järgmistele teenustele:

  • õppematerjali „Liiklusreeglid lihtsas keeles“ kasutamine,
  • õppematerjali „Nutikad liiklustestid“ kasutamine.

Selleks et luua omale keskkonna kasutamiseks konto, peate nõustuma alltoodud e-keskkonna kasutustingimustega. Pärast konto loomist saate ligipääsu õppematerjalide demoversioonile (märgitud sõnaga „tasuta“). Ligipääsu ülejäänud materjalidele saate pärast makse tegemist ja tasu laekumist. Me kinnitame tasu laekumist e-posti teel.

Õppematerjale võib kasutada ainult isiklikul otstarbel, nende kasutamine ärilisel eesmärgil on keelatud.

Isikuandmed ja privaatsus

Konto loomiseks ja makse tegemiseks peab kasutaja Facebooki sotsiaalvõrgustiku kaudu võimaldama Liikluslab Baltic OÜ-le ligipääsu järgmistele andmetele: eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress. Ligipääs andmetele võimaldatakse nupu „Logi sisse Facebookiga“ vajutamisel.

E-keskkonna kasutamiseks kohustub kasutaja esitama tõesed andmed. Liikluslab Baltic OÜ ei vastuta selle eest, kui ebakorrektsete andmete tõttu jääb tellimus täitmata. Samuti ei vastuta ta ebakorrektsetest andmetest tulenevate mistahes tagajärgede eest. Kõiki andmete töötlemisega seotud aspekte on põhjalikult kirjeldatud privaatsuspoliitikas.

Teenuste hinnad ja tingimused

Liikluslab Baltic OÜ pakub kolme teenusepaketti, mille kasutamine on ajaliselt piiratud. Nende hinnad ja ajalised piirangud on toodud e-keskkonnas. Kasutaja saab maksta teenuste eest pangakaardiga. Pärast makse tegemist saadab Liikluslab Baltic OÜ kasutajale arve e-postiga.

Liikluslab Baltic OÜ jätab endale õiguse muuta teenusepakettide hindu ja kasutamise ajalist limiiti. Kui hind või kasutamise ajaline limiit muutub pärast edukat makset, võimaldatakse kasutada teenust makse tegemise ajal kehtinud ajalise limiidi ja hinnaga.

Liikluslab Baltic OÜ ja kasutaja õigused ja kohustused

Kasutaja kohustub hoidma e-keskkonnale ligipääsu võimaldavaid andmeid (Facebooki kasutajatunnust ja parooli) selliselt, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kui need andmed satuvad siiski kolmanda isiku kätte, kohustub kasutaja viivitamata informeerima sellest Liikluslab Baltic OÜd e-posti teel aadressil info@liikluslab.ee.

Liikluslab Baltic OÜ-l on õigus piirata kasutaja juurdepääsu e-keskkonnale (sh sulgeda kasutaja konto ja keelduda juurdepääsu võimaldamisest ka tulevikus) ilma kasutajat ette teavitamata järgmistel juhtudel:

  • kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi;
  • kui on alust kahelda, et ta ei kasuta e-keskkonda sihtotstarbeliselt või kuritarvitab oma õigusi, sh annab e-keskkonnale ligipääsu võimaldavad andmed üle kolmandale isikule, avaldab õppematerjalevõi kasutab neid ärilisel eesmärgil;
  • kui ta kasutab pahavara või muid vahendeid, mis ei ole mõeldud tavapäraseks ja heauskseks e-keskkonna kasutamiseks.

Kasutajal ei ole õigust taganeda teenuste kasutamisest võlaõigusseaduse 2. peatüki 4. jao alusel (võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 71). See tähendab muu hulgas, et kasutaja ei saa nõuda raha tagasi, kui ta on teinud makse ja talle on võimaldatud ligipääs e-keskkonna teenustele. E-keskkonna teenustega tutvumiseks saab kasutada tasuta demoversiooni.

Liikluslab Baltic OÜ-l on kooskõlas õigusaktides või teenustes tehtud muudatuste või e-keskkonna arenguga õigus ühepoolselt muuta käesolevaid kasutustingimusi. Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkel kodulehel liikluslab.ee. E-keskkonna kasutamise jätkamiseks palutakse Teil tutvuda ja nõustuda muudetud kasutustingimustega.

Liikluslab Baltic OÜ võib e-keskkonnas esitatud materjale igal ajal oma äranägemise järgi asendada, täiendada, kustutada ja muul moel muuta.

Autoriõigused

Kõik e-keskkonnas esitatud materjalid ning e-keskkond ja selle struktuur on kaitstud autoriõiguse seadusega. Liikluslab Baltic OÜ-l kui autoriõiguste omajal on õigus otsustada, kes ja kuidas võivad õppematerjale ja e-keskkonda kasutada ning saada selle kasutamise eest tasu. Liikluslab Baltic OÜ lubab kasutajal õppematerjale ja e-keskkonda kasutada ainult e-keskkonna funktsionaalsuse piirides ja ainult isiklikul otstarbel. Kasutuslitsents ei sisalda õigust anda õppematerjalide ja e-keskkonna kasutamiseks all-litsentse ega nende kasutamisõigust üle. Kasutajal ei ole muuhulgas õigust õppematerjale ja e-keskkonda salvestada, kopeerida, reprodutseerida, muuta, üle kanda, edastada, levitada või avaldada ega kasutada tuletatud teoste loomiseks.

Autoriõiguste või muu intellektuaalomandi õiguse igakordse rikkumise korral on meil õigus nõuda kasutajalt leppetrahvi summas kuni 3000 eurot meie äranägemisel, sõltuvalt rikkumise asjaoludest, ulatusest, korduvusest, isikust, jt teguritest, samuti leppetrahvi ületavas osas tekkinud kahju hüvitamist, taganeda teenuse osutamisest ja kasutada kõiki teisi seadustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Kui kasutaja soovib õppematerjale ja e-keskkonda kasutada ulatuslikumalt, kui käesolevate kasutustingimuste kohaselt lubatud, sh ärilistel eesmärkidel, peab kasutaja selleks Liikluslab Baltic OÜ-ga ühendust võtma. Ulatuslikuma kasutusõiguse andmine toimub Liikluslab Baltic OÜ poolt määratud tingimustel ja tasu maksmisel. Liikluslab Baltic OÜ on valmis kaaluma õppematerjalide litsentsimist äriliseks kasutamiseks litsentsitasuga 200 000 eurot aastas, eeldusel, et see tasutakse ettemaksuna ja saavutatakse kokkulepe teistes litsentsitingimustes. Kehtiva õiguse ja väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tähendab see, et kui kasutaja kasutab Liikluslab Baltic OÜ õppematerjale ärilisel eesmärgil, on Liikluslab Baltic OÜ-l õigus nõuda muuhulgas kahjuhüvitisena saamata jäänud litsentsitasu ehk 200 000 eurot.

Vastutus

Liikluslab Baltic OÜ ei vastuta e-keskkonna kasutamisel tekkida võivate viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Liikluslab Baltic OÜ kontrolli alt väljas olevad asjaolud, sh vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired kasutaja või Liikluslab Baltic OÜ internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite (sh tarkvara) töös.

Liikluslab Baltic OÜ ei vastuta:

  • e-keskkonna tehniliste probleemide eest ega seetõttu tekkida võiva kahju eest;
  • e-keskkonna kasutajatele saadetud e-kirjade rämpsposti sattumisest ja e-kirjade blokeerimisest tulenevate tagajärgede eest.

Mistahes vastutuse korral on Liikluslab Baltic OÜ vastutuse ulatus kasutaja ees piiratud ostetud teenuse müügihinna suurusega, välja arvatud juhul, kui kahjustatakse teise lepingupoole tervist või kui kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Kohaldatav õigus ja erimeelsused

Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

Kasutustingimustega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei saavuta kokkulepet, on poolel õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjoni poole või Harju Maakohtusse.

Kasutaja võib esitada pretensioone teenuste kohta viivitamata, kuid hiljemalt kaks nädalat pärast pretensiooni tekkimist. Sel juhul tuleb pretensioon saata aadressile info@liikluslab.ee.