Liikluslabi e-keskkonna kasutustingimused

Ăśldinfo

Teenuse osutaja

Liikluslab Baltic OĂś
Registrikood 14812701
Tulika 19/1-3, Tallinn
info@liikluslab.ee (edaspidi: Liikluslab või meie)

E-keskkonnas liikluslab.ee (edaspidi: e-keskkond) saab kasutaja (edaspidi ka: teie) ligipääsu järgmistele teenustele:

 • õppematerjali „Liiklusreeglid lihtsas keeles“ kasutamine,
 • õppematerjali „Nutikad liiklustestid“ kasutamine,
 • õppematerjali „Liiklusteooria täiskursus“ kasutamine,
 • õppematerjali „Parkimisaabits“ kasutamine,
 • õppematerjali „Virtuaalsed sõidueksamid“ kasutamine,
 • õppematerjali „E-autokool“ kasutamine ja
 • õppematerjali „Lõppastme koolitus“ kasutamine (edaspidi koos: õppematerjalid).

Selleks et luua omale e-keskkonna kasutamiseks konto, peate nõustuma käesolevate e-keskkonna kasutustingimustega (edaspidi: kasutustingimused), tehes märke kasti „Nõustun kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga“. Meievaheline leping loetakse sõlmituks alates kasutustingimustega nõustumisest. Pärast konto loomist saate ligipääsu õppematerjalide demoversioonile (märgitud sõnaga „tasuta“). Ligipääsu ülejäänud materjalidele saate pärast makse tegemist ja tasu laekumist. Me kinnitame tasu laekumist e-posti teel.

Kasutustingimused jäävad teile kättesaadavaks e-keskkonnas.

Õppematerjale võib kasutada ainult e-keskkonna konto loonud isik isiklikul otstarbel. Õppematerjalide jagamine kolmandate isikute või avalikkusega või nende kasutamine ärilisel eesmärgil on keelatud.

Õppematerjale ja teenuseid võib kasutada ainult e-keskkonna konto loonud isik isiklikul otstarbel. Õppematerjalide ja teenuste jagamine kolmandate isikute või avalikkusega või nende kasutamine ärilisel eesmärgil on keelatud.

Konto loomine

Konto loomiseks ja lepingu sõlmimiseks peab isik olema kas täisealine või omama oma seadusliku esindaja nõusolekut. Konto loomise ja lepingu sõlmimisega kinnitate, et olete täisealine või teil on selleks oma seadusliku esindaja nõusolek.

Konto loomiseks peab kasutaja logima sisse Facebooki sotsiaalvõrgustiku kaudu või mõnel teisel e-keskkonnas toodud viisil ning võimaldama Liikluslabile ligipääsu või esitama järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress. Ligipääs andmetele võimaldatakse nupu „Logi sisse Facebookiga“ vajutamisel. Konto loomisel pakutakse Teile valida autokooli, kus Te õpite. Soovi korral võite jätta selle valiku tegemata.

E-keskkonna kasutamiseks kohustub kasutaja esitama tõesed andmed. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitate, et kõik teie poolt esitatud andmed on tõesed. Liikluslab ei vastuta selle eest, kui ebaõigete andmete tõttu jääb tellimus täitmata. Samuti ei vastuta Liikluslab ebaõigetest andmetest tulenevate mistahes muude tagajärgede eest.

Teil on õigus oma konto igal ajal kustutada, saates vastavasisulise taotluse e-posti aadressile info@liikluslab.ee.

Isikuandmete töötlemine

Kasutaja isikuandmete töötlemisega seonduvaid aspekte on põhjalikult kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas.

Teenuste hinnad ja tingimused

Liikluslab pakub mitut teenusepaketti, mille hinnad, ajalised piirangud ja muud kasutustingimused on toodud veebilehel liikluslab.ee ja e-keskkonnas. Kasutaja saab maksta teenuste eest pangalingi või -kaardiga. Pärast makse tegemist saadab Liikluslab kasutajale arve e-postiga

Liikluslabi teenuspakette on võimalik osta ka vahendajatelt, kelle loetelu on toodud veebilehel liikluslab.ee. Müügitingimusi määrab ja selgitab teile vahendaja.

Liikluslab jätab endale õiguse muuta igal ajal teenusepakettide hindu, kasutamise ajalist limiiti ja muid kasutamise tingimusi. Kui hind või kasutamise tingimus muutub pärast edukat makset, võimaldatakse kasutada teenust makse tegemise ajal kehtinud tingimuste ja hinnaga.

Liikluslabi ning kasutaja õigused ja kohustused

Kasutajal on õigus kasutada e-keskkonda oma konto kaudu ainult isiklikult. Kasutajal on keelatud võimaldada kolmandatel isikutel kasutada oma kontot, sh anda kolmandatele isikutele oma kontole ligipääsu võimaldavaid andmeid. Kasutaja kohustub hoidma e-keskkonnale ligipääsu võimaldavaid andmeid selliselt, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kui need andmed satuvad siiski kolmanda isiku kätte, kohustub kasutaja viivitamata informeerima sellest Liikluslabi e-posti teel aadressil info@liikluslab.ee. Kasutaja vastutab täielikult oma konto kaudu toimuva tegevuse eest.

Kasutaja võib e-keskkonda kasutada ainult kuni kolmelt erinevalt seadmelt. Kui Liikluslab-il tekib põhjendatud kahtlus selles, et kasutaja kasutab e-keskkonda enam kui kolme seadmel, võib Liikluslab nõuda kahekordset autentimist – sisselogimisel küsitakse kasutajalt PIN-koodi, mis saadeti tema e-posti aadressile.

Kasutaja saab muuta Liikluslabi kontoga seotud e-posti aadressi seitsme päeva jooksul alates paketi aktiveerimisest. Hiljem pole e-posti aadressi muutmine lubatud.

Liikluslabil on õigus piirata kasutaja juurdepääsu e-keskkonnale (sh sulgeda kasutaja konto ja keelduda juurdepääsu võimaldamisest ka tulevikus) ilma kasutajat ette teavitamata järgmistel juhtudel:

 • kui kasutaja on esitanud Liikluslabile valeandmeid või Liikluslabil on selleks põhjendatud kahtlus;
 • kui kasutaja on võimaldanud kolmandatel isikutel oma kontot kasutada või pakkunud sellist võimalust või Liikluslabil on selleks põhjendatud kahtlus;
 • kui kasutaja kasutab e-keskkonda või õppematerjale ärilisel otstarbel või Liikluslabil on selleks põhjendatud kahtlus;
 • kui kasutaja on edastanud või avaldanud õppematerjale kolmandatele isikutele või kui Liikluslabil on selleks põhjendatud kahtlus;
 • kui kasutaja kasutab pahavara või muid vahendeid, mis ei ole mõeldud tavapäraseks ja heauskseks e-keskkonna kasutamiseks või kui Liikluslabil on selleks põhjendatud kahtlus;
 • kui kasutaja on muul viisil oluliselt kasutustingimusi rikkunud või Liikluslabil on selleks põhjendatud kahtlus.

Arvestades, et kasutustingimustega nõustumisel (ja pärast seda tasu maksmisel) saab kasutaja ligipääsu õppematerjalidele ja teenustele (ehk Liikluslab on oma kohustuse kasutaja eest täitnud), ei ole kasutajal õigust taganeda teenuste kasutamisest võlaõigusseaduse 2. peatüki 4. jao alusel (võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 71). See tähendab muu hulgas, et kasutaja ei saa nõuda raha tagasi, kui ta on teinud makse ja talle on võimaldatud ligipääs e-keskkonna teenustele. E-keskkonna teenustega tutvumiseks saab kasutada tasuta demoversiooni. Kasutaja kinnitab kasutustingimustega nõustumisel, et tal puudub õigus lepingust taganeda, kui Liikluslab on oma kohustuse täitnud.

Liikluslabil on õigus muuta kasutustingimusi ühepoolselt, kui see on vajalik tulenevalt muudatustest e-keskkonnas, Liikluslabi poolt pakutavates teenustes või õigusaktides või kohtupraktikas. Muudetud kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkel veebilehel liikluslab.ee või e-keskkonnas.

Liikluslab võib e-keskkonna ülesehitust ning õppematerjale ja teenuseid igal ajal oma äranägemise järgi asendada, täiendada, kustutada ja muul moel muuta.

Toetatud brauserid

E-keskkond töötab kõigi populaarseimate brauserite uusimate versioonidega. E-keskkonna toimivuse tagamiseks soovitame kasutada viimaseid brauseri versioone.

Kui kasutate brauseri vananenud versiooni või mõnda harva kasutatavat brauserit, ei saa me e-keskkonna toimivust tagada. Sel juhul soovitame brauseri uuendamist või brauseri Google Chrome installimist.

Autoriõigused

Kõik e-keskkonnas esitatud materjalid ning e-keskkond ja selle struktuur on kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, sh autoriõigusega. Liikluslabile kuuluvad intellektuaalse omandi õigused e-keskkonnale ja selle sisule. Liikluslabil on õigus otsustada, kes ja kuidas võivad õppematerjale ja e-keskkonda kasutada. Liikluslab lubab kasutajal õppematerjale ja e-keskkonda kasutada ainult e-keskkonna funktsionaalsuse piirides ja ainult isiklikul otstarbel. Kasutuslitsents ei sisalda õigust anda õppematerjalide ja e-keskkonna kasutamiseks all-litsentse ega nende kasutamisõigust üle kolmandatele isikutele. Kasutajal ei ole muuhulgas õigust õppematerjale ja e-keskkonda ega nende mis tahes osa (sh nt üksikuid testiküsimusi) salvestada, kopeerida, reprodutseerida, muuta, üle kanda, edastada, levitada või avaldada ega kasutada tuletatud teoste loomiseks.

Autoriõiguste või muu intellektuaalomandi õiguse igakordse rikkumise korral on meil õigus nõuda kasutajalt leppetrahvi summas kuni 3000 eurot meie äranägemisel, sõltuvalt rikkumise asjaoludest, ulatusest, korduvusest, isikust, jt teguritest, samuti leppetrahvi ületavas osas tekkinud kahju hüvitamist, ja kasutada kõiki teisi seadustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Kui kasutaja soovib õppematerjale ja e-keskkonda kasutada ulatuslikumalt, kui käesolevate kasutustingimuste kohaselt lubatud, sh ärilistel eesmärkidel, peab kasutaja selleks Liikluslabiga ühendust võtma. Ulatuslikuma kasutusõiguse andmine toimub Liikluslabi poolt määratud tingimustel ja tasu maksmisel. Liikluslab on valmis kaaluma õppematerjalide litsentsimist äriliseks kasutamiseks litsentsitasuga 200 000 eurot aastas, eeldusel, et see tasutakse ettemaksuna ja saavutatakse kokkulepe teistes litsentsitingimustes. Kehtiva õiguse ja väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tähendab see, et kui kasutaja kasutab Liikluslabi õppematerjale ärilisel eesmärgil, on Liikluslabil õigus nõuda muuhulgas kahjuhüvitisena saamata jäänud litsentsitasu ehk 200 000 eurot.

Vastutus

Liikluslab ei vastuta e-keskkonna kasutamisel tekkida võivate viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Liikluslabi kontrolli alt väljas olevad asjaolud, sh vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired Transpordiameti veebilehe töös või andmete jagamise peatamine Transpordiameti poolt, häired kasutaja või Liikluslabi internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite (sh tarkvara) töös.

Liikluslab ei vastuta:

 • e-keskkonna tehniliste probleemide eest ega seetõttu tekkida võiva kahju eest;
 • e-keskkonna kasutajatele saadetud e-kirjade rämpsposti sattumisest ja e-kirjade blokeerimisest tulenevate tagajärgede eest;
 • probleemide eest, mis on seotud vananenud brauseri versiooni või harva kasutatava brauseri kasutamisega;
 • kahju eest, mis tekib kasutajale tulenevalt sellest, et ta rikub käesolevaid kasutustingimusi;
 • kahju eest, mis tekib kasutajale tulenevalt sellest, et Liikluslab kasutab enda kasutustingimustes kirjeldatud õigusi või õiguskaitsevahendeid.

Kui Liikluslab rikub lepingut, on kasutajal õigus kasutada kõiki olemasolevaid õiguskaitsevahendeid. Mistahes vastutuse korral on Liikluslabi vastutuse ulatus kasutaja ees piiratud ostetud teenuse müügihinna suurusega, välja arvatud juhul, kui kahjustatakse kasutaja tervist või põhjustatakse kasutaja surm või kui kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

Partnerite teenused ja erisoodustused

Liikluslabi partnerid (edaspidi: partnerid) võivad aeg-ajalt pakkuda Liikluslabi klientidele erinevaid erisoodustusi. Partnerite nimekiri, erisoodustused koos nende saamise tingimustega on kirjeldatud kodulehel liikluslab.ee ja Liikluslabi e-keskkonnas jaotises “Erisoodustused”. Liikluslab võib erisoodustuse saamise tingimusi igal ajal muuta.

Partnerite poolt pakutavate teenuste kvaliteedi ning jätkusuutlikkuse eest vastutavad neid pakkuvad partnerid, muuhulgas kindlustab partner, et klient saab talle väljastatud erisoodustust kasutada. Liikluslab ei vastuta partnerite poolt pakutavate teenuste ja erisoodustuste eest. Liikluslab ei vastuta muuhulgas selle eest, kui kasutaja ei saanud partnerilt erisoodustust tehnilistel või muudel Liikluslabist sõltumatutel põhjustel. Sel juhul peab kasutaja pöörduma otse partneri poole, kelle erisoodustuse saamisega tekkis probleeme.

Liikluslabi kasutajale antud erisoodustusi võib kasutada ainult isiklikul otstarbel. Sooduskoodide jagamine kolmandate isikute või avalikkusega ja nende kasutamine ärilisel eesmärgil on keelatud.

Kohaldatav õigus ja erimeelsused

Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust

Kasutustingimustega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooled ei saavuta kokkulepet, on kasutajal õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjoni poole või pädevasse kohtusse, Liikluslabil pädevasse kohtusse.

Kasutaja võib esitada pretensioone teenuste kohta viivitamata, kuid hiljemalt kaks nädalat pärast pretensiooni tekkimist. Sel juhul tuleb pretensioon saata aadressile info@liikluslab.ee.